ETYKA PUBLIKACYJNA

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Celem wprowadzenia zasad Etyki publikacyjnej Wydawnictwa Kirin jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności, ale nie wyłącznie: nierównemu traktowaniu autorów publikacji oraz łamaniu praw autorskich.
 2. Podstawą Etyki publikacyjnej Wydawnictwa Kirin jest Kodeks Postępowania (Code of Conduct) i Wskazówki Dotyczące Dobrych Praktyk (Best Practice Guidelines) opracowane przez COPE (Committee on Publication Ethics).

§ 2 – Zasady etyczne obowiązujące Wydawnictwo Kirin

 1. Prowadzenie polityki wydawniczej w sposób bezstronny. Wydawnictwo zobowiązuje się do dokonania oceny przedstawionych propozycji wydawniczych wyłącznie w oparciu o wartość naukową, badawczą lub literacką tekstu, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną autora.
 2. Podejmowanie decyzji o przyjęciu do druku bądź odrzuceniu propozycji wydawniczej w sposób jawny i przejrzysty.
 3. Zapewnianie autorom ochrony powierzonych danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 4. Monitorowanie przestrzegania zasad etycznych przez członków redakcji Wydawnictwa Kirin, autorów, recenzentów oraz innych osób biorących czynny udział w procesie wydawniczym.

§ 3 – Zasady etyczne obowiązujące autorów

 1. Szczegółowe i pełne informowanie Wydawnictwa o autorstwie lub współautorstwie przedstawionej propozycji wydawniczej. W przypadku prac będących dziełem kilku osób niezbędne jest ujawnienie tego faktu, jak również ich udziału oraz autorstwa poszczególnych części.
 2. Szczegółowe i pełne informowanie Wydawnictwa o źródłach, które posłużyły do stworzenia przedstawionej propozycji wydawniczej. W szczególności, ale nie wyłącznie, będzie to: odpowiednie oznaczenie w tekście cytatów, stosowanie przypisów bibliograficznych i / lub bibliografii końcowej.
 3. Niedopuszczalne jest korzystanie z jakichkolwiek źródeł bez ich odpowiedniego oznaczenia, a także korzystanie z tzw. ghostwritting (nieujawnianiu autora lub współautora tekstu, cedowaniu niezbywalnych praw autorskich) oraz guest autorship (dopisywanie do tekstu autorów, którzy w żaden sposób nie przyczynili się do powstania tekstu).
 4. Teksty przedstawione Wydawnictwu jako propozycja wydawnicza muszą być wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich i nie być nigdzie indziej publikowane. W przypadku naruszenia praw osób trzecich w związku z przygotowaną propozycją wydawniczą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za ten fakt ponosi autor.
 5. Wszelkie dane i informacje zamieszczane w tekście muszą być prawdziwe i rzetelnie sprawdzone przez autora. W przypadku wystąpienia konsekwencji podania przez autora fałszywych danych i informacji pełna odpowiedzialność finansowa i prawna spoczywa na autorze.
 6. W przypadku finansowania badań i/lub publikacji autora przez osoby trzecie lub instytucje należy ten fakt w sposób pełny i przejrzysty zgłosić i udokumentować w Wydawnictwie.
 7. Treść korespondencji oraz umów zawartych pomiędzy autorem i Wydawnictwem nie może być ujawniana osobom trzecim bez zgody drugiej strony.

§ 4 – Zasady etyczne obowiązujące recenzentów

 1. Recenzenci zobowiązani są do wykonywania zleceń w sposób rzetelny oraz bezstronny. Ocena recenzowanej pracy powinna być oparta wyłącznie na jej jakości merytorycznej oraz wartości naukowej i poznawczej.
 2. W przypadku recenzji negatywnej recenzent zobowiązany jest wyczerpująco i przekonująco poprzeć swoje stanowisko.
 3. Treść korespondencji oraz umów zawartych pomiędzy recenzentem i Wydawnictwem nie może być ujawniana osobom trzecim bez zgody drugiej strony.
 4. Recenzent nie może w żaden sposób wykorzystać treści recenzowanej pracy do własnych celów bez pisemnej zgody autora.

§ 5 – Szczegółowy opis zasad przyjmowania i odrzucania propozycji publikacji w Wydawnictwie Kirin oraz procesu wydawniczego

 1. Decyzja dotycząca przyjęcia do druku bądź odrzucenia propozycji wydawniczej jest podejmowana przez radę redakcyjną złożoną z co najmniej trzech osób. W przypadku korzystania z recenzentów zewnętrznych wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nieujawnienia ich tożsamości.
 2. W przypadku zlecania zewnętrznej recenzji dotyczącej propozycji wydawniczej Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, aby pomiędzy osobą recenzenta a autorem publikacji nie zachodził konflikt interesów bądź jakikolwiek inny czynnik, który mógłby wpłynąć na ocenę propozycji wydawniczej.
 3. Publikacje przyjęte do druku przez Wydawnictwo nie wymagają od autora żadnego wkładu finansowego. Nie dotyczy to sytuacji, w których Wydawnictwo pełni rolę usługobiorcy dla zewnętrznego podmiotu (świadczenie usług redakcyjnych, DTP itp.).
 4. W przypadku podjęcia decyzji o odrzuceniu propozycji publikacyjnej Wydawnictwo Kirin nie może go w żaden sposób wykorzystać bez pisemnej zgody autora.
 5. W przypadku odrzucenia propozycji publikacyjnej autor ma prawo poznać powody, które zaważyły o podjęciu tej decyzji przez Wydawnictwo Kirin.
 6. Autor przedstawiając propozycję wydawniczą wyraża zgodę na przyjęte przez Wydawnictwo zasady przyjmowania i odrzucania propozycji publikacji.
 7. W przypadku przyjęcia propozycji publikacyjnej do druku spisywana jest umowa wydawnicza (w przypadku wielu autorów – z każdym autorem osobno), w której regulowane są wszystkie kwestie związane z odpowiedzialnością wydawcy i autora oraz prawami autorskimi i majątkowymi.
 8. Kolejność publikowania prac przyjętych do druku zależy wyłącznie od tempa prac edytorskich i nie wpływają na nią żadne czynniki o charakterze osobistym.